Gutanga igitekerezo

Kugeza ikibazo cyangwa igitekerezo kuri Komisiyo y’Inteko ni uburyo bwo kumvikanisha icyo ushaka mu Nteko. Mu gutanga ikibazo cyangwa igitekerezo ni umwanya wo gutuma abagize Komisiyo babasha kuganira kuri icyo gitekerezo mbere yuko uwo mushinga w’itegeko utorwa.

Intambwe ya mbere ni ukugira umuco wo gutanga igitekerezo cyanditse kuri Komisiyo. Abagize Komisiyo bazasuzuma ibibazo byose byanditse bagejejweho, abatanze ibitekerezo byabo barahamagarwa kugirango baze basobanurire Komisiyo ibyerekeranye n’ibyo banditse, ubwo biba ari ugutanga ibitekerezo byanditse.


Uburyo rusange bwo gutanga ikibazo cyangwa igitekerezo

Nta buryo bwihariye bukoreshwa mu gutanga inyandiko yanditse, bushobora kuba inyandiko yo gushyigikira cyangwa se yo kutavuga rumwe. Cyangwa se ari inyandiko ndende isaba ko hari ibyahinduka. Icyangombwa ni ukuvuga mu buryo bweruye icyo ushaka. Mushobora kugendera kuri ibi bikurikira :

 

- Inyandiko ngufi ariko isobanuye, Komisiyo igezwaho inyandiko nyinshi ku buryo inyandiko ngufi ariyo iyifasha akazi ;

- Niba inyandiko ari ndende, vuga muri make ibiyigize by’ingenzi n’imyanzuro ;

- Niba ari umuntu ku giti cye, sobanura impamvu y’icyo ushakira ibihinduka kuri uwo mushinga, niba ufite ubumenyi mu byerekeranye nawo ;

- Niba mutanze ikibazo nk’ikigo, musobanure muri make ikigo cyanyu, abakigize ni bande ? Kuki barebwa n’icyo kibazo ku buryo bw’umwihariko, Ese icyo kigo gifite inzobere mu byerekeranye n’icyo kibazo ?

 

- Musobanure mwebwe uko mubibona, Niba mubishyigikiye cyangwa se mudashyigikiye uwo mushinga w’itegeko. Niba mushaka ko uhinduka, muvuge ibyo mwifuza ko bihinduka ;

- Inteko Ishinga Amategeko nk’urwego ruhagarariye abaturage, rurifuza ko ntawareka gutanga igitekerezo cye kubera imbogamizi y’ururimi, mukoreshe ururimi ruboroheye mu zemewe gukoreshwa mu Rwanda (Ikinyarwanda, Icyongereza n’Igifaransa).

 

Ni gute watugezaho ikibazo cyangwa igitekerezo

 

Ushobora kukizanira ubwawe, cyangwa kubinyuza mu iposita, Niba ukoresheje iposita, bikore ku buryo bizahagerera igihe ntibikererwe, ushobora kubyohereza kuri fax cyangwa se ukubyohereza ukoresheje internet kuri aderesi info@parliament.gov.rw.


Mu nyandiko yanyu, mugomba kuvuga niba mushaka no kubisobanura mu nyandiko, mushobora gukurikirana kuri telefoni niba icyifuzo cyanyu cyaremewe na Komisiyo.