Ikibazo rusange

Ikibazo rusange ni ikibazo kibangamiye abaturage, icyo kibazo rero kigezwa ku  Nteko rusange y’Umutwe w’Abadepite cyangwa iya Sena kugira ngo ikoreshe ububasha ihabwa n’amategeko gikemuke.

Ninde wageza ikibazo cy’abaturage ku Nteko ?

Uburenganzira bwo kugeza ikibazo cy’abaturage ku Nteko ni uburenganzira bwa  buri muturage w’igihugu ku buryo bwemewe n’Itegeko Nshinga. Uwo ariwe wese, itsinda ry’abantu cyangwa umuryango runaka  bafite uburenganzira bwo kugeza ikibazo rusange ku Nteko Ishinga Amategeko.