Gutanga igitekerezo

Kugeza ikibazo cyangwa igitekerezo kuri Komisiyo y’Inteko ni uburyo bwo kumvikanisha icyo ushaka mu Nteko.  Mu gutanga ikibazo cyangwa igitekerezo ni umwanya wo gutuma  abagize Komisiyo babasha kuganira kuri icyo gitekerezo mbere yuko uwo mushinga w’itegeko  utorwa.

Intambwe ya mbere ni ukugira umuco wo gutanga igitekerezo cyanditse kuri Komisiyo. Abagize Komisiyo  bazasuzuma  ibibazo byose  byanditse  bagejejweho, abatanze  ibitekerezo byabo barahamagarwa  kugirango baze basobanurire Komisiyo ibyerekeranye n’ibyo banditse, ubwo biba  ari ugutanga ibitekerezo byanditse.

Uburyo rusange bwo gutanga ikibazo cyangwa igitekerezo

Nta buryo bwihariye  bukoreshwa mu gutanga inyandiko yanditse, bushobora kuba inyandiko yo gushyigikira cyangwa se yo kutavuga rumwe. Cyangwa se  ari inyandiko ndende  isaba ko hari ibyahinduka. Icyangombwa ni ukuvuga mu buryo bweruye icyo ushaka. Mushobora kugendera kuri ibi bikurikira :

-    Inyandiko ngufi  ariko  isobanuye, Komisiyo igezwaho inyandiko nyinshi ku buryo inyandiko ngufi  ariyo iyifasha akazi ;
-    Niba inyandiko ari ndende, vuga muri make ibiyigize by’ingenzi n’imyanzuro ;
-    Niba ari umuntu ku giti cye, sobanura impamvu y’icyo ushakira ibihinduka kuri uwo mushinga, niba ufite ubumenyi mu byerekeranye nawo ;
-    Niba mutanze ikibazo nk’ikigo, musobanure muri make ikigo cyanyu, abakigize ni bande ?  Kuki barebwa n’icyo kibazo ku buryo  bw’umwihariko, Ese icyo kigo gifite inzobere mu byerekeranye n’icyo kibazo ?

-    Musobanure mwebwe uko mubibona, Niba mubishyigikiye cyangwa se mudashyigikiye uwo mushinga w’itegeko. Niba mushaka ko uhinduka, muvuge ibyo mwifuza ko bihinduka ;
-    Inteko Ishinga Amategeko nk’urwego ruhagarariye abaturage, rurifuza ko ntawareka gutanga igitekerezo cye kubera imbogamizi y’ururimi, mukoreshe ururimi ruboroheye mu zemewe  gukoreshwa mu Rwanda (Ikinyarwanda, Icyongereza n’Igifaransa).

Ni gute watugezaho ikibazo cyangwa igitekerezo

Ushobora kukizanira ubwawe, cyangwa kubinyuza mu iposita, Niba ukoresheje iposita, bikore ku buryo  bizahagerera igihe ntibikererwe, ushobora kubyohereza kuri fax cyangwa se ukubyohereza ukoresheje internet.

Mu nyandiko yanyu, mugomba kuvuga niba mushaka no kubisobanura mu nyandiko, mushobora gukurikirana kuri telefoni niba icyifuzo cyanyu cyaremewe na Komisiyo.